MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

ANBI-status voor Dockinga College

De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord-Oost Friesland, het Dockinga College, heeft een ANBI-status.
Dit houdt in dat we volgens de regels van de belastingdienst een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Voor u betekent dat dat u gebruik kunt maken van belastingvoordelen bij het doen van een gift. Het betekent voor het Dockinga College dat wij ons verplichten transparant te zijn en inzicht te geven in een aantal zaken. Zie hiervoor het document Standaardformulier publicatieplicht Onderwijsinstellingen.

Gegevens ANBI-status

Algemeen
Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord-Oost Friesland is statutair gevestigd aan de Woudweg 140 te Dokkum.

De activiteiten van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord-Oost Friesland richten zich op het verzorgen van voortgezet onderwijs in de regio Noord-Oost Friesland. De vereniging beoogt niet het maken van winst.      
 
RSIN/fiscaal nummer
98.81.803

Contactgegevens
Bezoekadres: Woudweg 140
Postcode/Plaats: 9101 VP  DOKKUM

Postadres: Postbus 66
Postcode/Plaats: 9100 AB DOKKUM

Telefoon: 0519 - 229600
Fax: 0519 - 229609
E-mail: info@dockinga.nl
Bestuursnummer: 40065

Bestuurlijke organisatie
Dockinga College gaat uit van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noordoost Friesland. De vereniging wordt vertegenwoordigd door een bestuur dat bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het algemeen bestuur vervult functioneel ook de rol van toezichthouder. De dagelijks bestuurder is tevens directeur bestuurder van Dockinga College.

Sinds 1 januari 2012 vormt Dockinga College een Personele Unie met de school voor Christelijk Praktijkonderwijs in Dokkum en de Inspecteur Boelensschool op Schiermonnikoog.

De dagelijkse leiding van de school berust bij de dagelijks bestuurder en draagt eindverantwoordelijkheid voor de school.
Aan de vijf eenheden wordt leiding gegeven door een directeur. De dagelijks bestuurder en de directeur vormen samen het managementteam van de school.
Aan de docententeams op de eenheden wordt leiding gegeven door teamleiders, die samen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs op de eenheid.

De bestuurlijke organisatie van het Dockinga College omvat de volgende functionarissen:

Dagelijks Bestuur
Dhr. G. van Lonkhuyzen

Algemeen Bestuur

Beleidsplannen
Schoolgids 2019-2020
Schoolplan Dockinga College 2013-2017 (verlengd)
Bestuursreglement
Huishuidelijk reglement

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Deze stukken zijn te vinden bij Interne Organisatie

Het beloningsbeleid
Het beloningsbeleid is conform de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De leden van het algemeen (toezichthoudend) bestuur ontvangt een vergoeding die onder de landelijk afgesproken norm ligt.

Statuten
Statuten
Notitie wijzigingen statuten