MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Interne organisatie

Bevoegd gezag
Dockinga College gaat uit van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noordoost Friesland.

Vereniging bestuur
In het voorjaar van 2011 heeft de vereniging in lijn met de wet Goed onderwijs, goed bestuur statutair een scheiding aangebracht tussen bestuur en toezicht. Sindsdien is er een bestuur dat bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur. Het algemeen bestuur vervult functioneel ook de rol van toezichthouder en bestaat uit de volgende personen:

Dhr. A.D. Aalberts (voorzitter)
Mw. mr. Y. de Groot - Krikke (secretaris)
Mw. S.M. Ensel - Boonstra (penningmeester)
Mw. K.J. van Westrhenen
Dhr. F.J. Talsma

De bestuursleden zijn bereikbaar via de bestuurssecretaresse, Claudia Teuben, tel.nr.: 0519 - 229 692 of via e-mail: bestuurssecretariaat@dockinga.nl.
De dagelijks bestuurder van Dockinga College is dhr. G.W. van Lonkhuyzen.

Sinds 1 januari 2012 vormt Dockinga College een Personele Unie met de school voor Christelijk Praktijkonderwijs in Dokkum en de Inspecteur Boelensschool op Schiermonnikoog.

Regelingen en documenten

Statuten + notitie wijziging statuten 
Management statuut
Bestuursreglement
Nevenfuncties AB + DB
Integriteitscode
Klokkenluidersregeling
Jaarstukken 2019
Jaarstukken 2020

Schoolleiding
De dagelijkse leiding van de school berust bij de dagelijks bestuurder, dhr. G.W. (Geert) van Lonkhuyzen. Met ingang van 1 september 2018 is hij dagelijks bestuurder. Hij draagt eindverantwoordelijkheid voor de school. Aan de vijf eenheden wordt leiding gegeven door een directeur. De dagelijks bestuurder en de directeur vormen samen het managementteam van de school. Aan de docententeams op de eenheden wordt leiding gegeven door teamleiders, die samen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs op de eenheid.

Bestuursbureau
De dagelijks bestuurder en de directeur van de eenheden (die samen het managementteam vormen) worden ondersteund door het Bestuursbureau, dat bestaat uit de stafdiensten Facilitair, Financiën en Administratie en Personeel & Organisatie. Het Bestuursbureau verleent ook ondersteuning aan de twee scholen met welke een Personele Unie gevormd wordt: Pro Dokkum, school voor Christelijk Praktijkonderwijs en de Inspecteur Boelensschool op Schiermonnikoog.

Medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad is een overlegorgaan met instemmings- of adviesbevoegdheden over zaken die op bestuursniveau worden behandeld.
Mededelingen over het werk van de MR worden behalve aan het personeel ook aan ouder- en leerlingenraden bekendgemaakt. Op verzoek kunnen ouders en leerlingen van 18 jaar en ouder de notulen ontvangen.

De Medezeggenschapsraad telt zestien leden: 4 ouders, 4 leerlingen, 1 lid van het Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) en 7 docenten. Tijdens de ouderspreekuren kan er veelal met een MR-lid gesproken worden. Ook kunnen ouders MR-leden benaderen met vragen of opmerkingen.
De voorzitter van de MR is dhr. Wybe Jacobi en de secretaris is dhr. Sander Westra

Klik hier om naar de documenten van de MR te gaan.

Ouderraden
Dockinga College kent drie ouderraden: één voor havo/vwo, één voor vmbo-VAKschool en één voor vmbo-theoretisch te Dokkum. De ouders in die raden spreken regelmatig met de directeur(en), geven adviezen en hebben contact met de MR en het bestuur, als zij dat wensen. Zij vervullen ook een taak in de kwaliteitszorg. Voor vragen en opmerkingen kunt u bij de contactpersoon terecht die bij de locatie vermeld staat.

Leerlingenraden
Leerlingen spreken op verschillende manieren mee over de gang van zaken op school en in het bijzonder over hun eigen opleiding. Daarvoor zijn raden gevormd, soms gecombineerd voor twee locaties (havo/vwo), soms voor één locatie. Zij worden in hun werk vaak bijgestaan door een leraar of een teamleider.


WNT verplichting
Op grond van de WNT dient de WNT-verantwoording op algemeen toegankelijke wijze op internet openbaar gemaakt te zijn voor een periode van tenminste zeven jaar. Onderstaand de WNT verantwoording van de afgelopen zeven jaar:
WNT 2015 Dockinga College
WNT 2016 t/m 2018 Dockinga College
WNT 2019 Dockinga College
WNT 2020 Dockinga College