MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Kwaliteit

Kwaliteitszorg en verantwoording
Dockinga College wil heel goed onderwijs bieden en daarom onderzoeken wij voortdurend of de kwaliteit van het onderwijs beantwoordt aan de eisen van de overheid en de eigen ambities.

Het schoolplan en de daarvan afgeleide activiteitenplannen vormen de basis van de kwaliteitszorg. In het schoolplan staat welke plannen de school heeft in een periode van 4 jaar. De activiteitenplannen zijn een meer gedetailleerde uitwerking daarvan voor de duur van één schooljaar en voor elke onderwijseenheid afzonderlijk. Elk jaar worden alle plannen getoetst en waar nodig bijgesteld en aangevuld. Door systematisch en cyclisch te plannen, uit te voeren, te evalueren en weer bij te stellen heeft de kwaliteitszorg ook naar het oordeel van de Inspectie een voldoende niveau bereikt. Een handboek Kwaliteitszorg is hiervoor opgesteld.

Ouders en leerlingen wordt d.m.v. enquêtes gevraagd naar hun ervaring op en mening over onze school. Op de website “scholen op de kaart” (www.scholenopdekaart.nl) kan iedereen zien wat de kwaliteit van Dockinga op de verschillende onderdelen is.

In het jaarverslag leggen wij verantwoording af over het voorbije kalenderjaar. Klik hier voor de jaarstukken.

Opbrengsten
De opbrengsten van ons onderwijs zijn over het algemeen goed. Op Dockinga College doubleren weinig leerlingen en een gemiddeld aantal leerlingen stroomt op of af. Een deel van de VMBO-t gediplomeerden kiest voor een vervolg in Havo-4 op onze school.

De resultaten voor de examens zijn over het algemeen goed.

Oordeel Inspectie
De overheid beoordeelt op grond van eigen maatstaven ook de kwaliteit van ons onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs vindt op grond van de kwaliteit van de kwaliteitszorg, de opbrengsten en alle andere zaken die in het oordeel betrokken worden, op alle afdelingen de kwaliteit van het onderwijs voldoende tot goed. Dit beeld wordt ook bevestigd in andere onderzoeken.

Mocht u nadere informatie over of contact met de Inspectie willen, dan is deze te bereiken via 0800-8051. U kunt ook contact zoeken per e-mail via info@owinsp.nl en u kunt informatie vinden op de website van de onderwijsinspectie.