Begeleiding

Dockinga College biedt leerlingen op diverse manieren ondersteuning en begeleiding. Hier lees je meer over hoe we dit op onze scholen organiseren. Daarnaast is er op school nog extra begeleiding mogelijk. Zo is er op de vmbo-VAKschool Bureau Advies en Begeleiding (BAB) en op havo/vwo DC+.

Coaches

Elke leerling heeft een eigen coach. Coaches zijn betrokken bij de begeleiding van de leerlingen. Ze hebben extra aandacht en verantwoordelijkheid voor de leerlingen uit kun klas.

Leerlingbegeleiders

Soms heeft een leerling extra ondersteuning nodig. Elke school van het Dockinga College heeft leerlingbegeleiders, die samen het zorgteam vormen. Deze begeleiders worden ingezet bij ondersteuning van het leerproces of als persoonlijk begeleiding van een leerling.

Bovenschools zorgcoördinator

De Bovenschools zorgcoördinator ondersteunt en adviseert alle scholen van het Dockinga College en heeft zitting in alle zorgteams. Contactgegevens Bovenschools zorgcoördinator: Rineke de Jong | jnr@dockinga.nl.

Decanen

In het Voortgezet Onderwijs gaan leerlingen verschillende keuzes maken. Vakken, afdelingen, profielen of een vervolgopleiding. Dit heet loopbaanoriëntatie (LOB). De decanen ondersteunen de leerlingen hierbij. Elke leerling krijgt een eigen dossier LOB.

Zorgfunctionaris School & Gezin

Zorgfunctionaris School & Gezin is een laagdrempelige voorziening gericht op het vroegtijdig signaleren en aanpakken van problemen. De Zorgfunctionaris School & Gezin vervult een brugfunctie tussen leerling, ouders, school en (jeugd-)zorginstellingen en richt zich op de leerling bij wie de emotionele ontwikkeling vastloopt. De begeleiding richt zich op degenen die invloed hebben op die situatie. Dit de ouders en verzorgers, maar bijvoorbeeld ook de docenten en de (jeugd-)hulpverlening.

Kerntaken zijn:

  • signalering en preventie
  • begeleiding van leerling en ouders
  • ondersteuning aan docenten
  • verwijzen naar en coördineren van de hulpverlening

Concreet betekent dit dat de Zorgfunctionaris School & Gezin niet alleen signaleert, begeleidt, coördineert en verwijst, maar bijvoorbeeld ook met jongeren en/of ouders en/of hulpverlening in gesprek gaat. Bovendien is er regelmatig overleg met docenten, intern begeleider(s), (zorg-)coördinatoren, het expertisecentrum van het samenwerkingsverband als ook, indien nodig en/of gewenst, met (jeugd-)hulpverlening en gebiedsteam(s) over leerlingen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben.
 
Voor vragen of om af te stemmen kun je van maandag t/m donderdag contact opnemen met Arend Jan Kleinhout | 06-52729143 | klh@dockinga.nl.

Dyslexie

Leerlingen met dyslexie krijgen een dyslexiecoach toegewezen. Hoe wij omgaan met dyslexie, staat beschreven in een dyslexieprotocol. Dit protocol is op school aanwezig. Informatie hierover is te krijgen bij de Bovenschools zorgcoödinator, Rineke de Jong | jnr@dockinga.nl

Passend onderwijs

Alle scholen stellen voor passend onderwijs een plan op: het schoolondersteuningsprofiel. Hierin staat welke ondersteuning de school kan bieden. Elke school van het Dockinga College heeft een ondersteuningsprofiel, welke je hier kunt lezen en downloaden:
> Ondersteuningsprofiel vmbo-VAKschool
> Ondersteuningsprofiel vmbo-gt
> Ondersteuningsprofiel havo/vwo onderbouw
> Ondersteuningsprofiel havo/vwo bovenbouw