Begeleiding

Dockinga College biedt leerlingen op diverse manieren ondersteuning en begeleiding. Hier lees je meer over hoe we dit op onze scholen organiseren. Daarnaast is er op school nog extra begeleiding mogelijk. Zo is er op de vmbo-VAKschool Bureau Advies en Begeleiding (BAB) en op havo/vwo DC+.

Mentor

Elke leerling heeft een eigen mentor of coach. Mentoren en coaches zijn betrokken bij de begeleiding van de leerlingen. Ze hebben extra aandacht en verantwoordelijkheid voor de leerlingen uit kun klas.

Leerlingbegeleiders

Soms heeft een leerling extra ondersteuning nodig. Elke school van het Dockinga College heeft leerlingbegeleiders, die samen het zorgteam vormen. Deze begeleiders worden ingezet bij ondersteuning van het leerproces of als persoonlijk begeleiding van een leerling.

Bovenschools zorgcoördinator

De Bovenschools zorgcoördinator ondersteunt en adviseert alle scholen van het Dockinga College en heeft zitting in alle zorgteams. Contactgegevens Bovenschools zorgcoördinator: Rineke de Jong | jnr@dockinga.nl.

Decanen

In het Voortgezet Onderwijs gaan leerlingen verschillende keuzes maken. Vakken, afdelingen, profielen of een vervolgopleiding. Dit heet loopbaanoriëntatie (LOB). De decanen ondersteunen de leerlingen hierbij. Elke leerling krijgt een eigen dossier LOB.

Zorgfunctionaris School & Gezin

Zorgfunctionaris School & Gezin is een laagdrempelige voorziening gericht op het vroegtijdig signaleren en aanpakken van problemen. De Zorgfunctionaris School & Gezin vervult een brugfunctie tussen leerling, ouders, school en (jeugd-)zorginstellingen en richt zich op de leerling bij wie de emotionele ontwikkeling vastloopt. De begeleiding richt zich op degenen die invloed hebben op die situatie. Dit de ouders en verzorgers, maar bijvoorbeeld ook de docenten en de (jeugd-)hulpverlening.

Kerntaken zijn:

 • signalering en preventie
 • begeleiding van leerling en ouders
 • ondersteuning aan docenten
 • verwijzen naar en coördineren van de hulpverlening

Concreet betekent dit dat de Zorgfunctionaris School & Gezin niet alleen signaleert, begeleidt, coördineert en verwijst, maar bijvoorbeeld ook met jongeren en/of ouders en/of hulpverlening in gesprek gaat. Bovendien is er regelmatig overleg met docenten, intern begeleider(s), (zorg-)coördinatoren, het expertisecentrum van het samenwerkingsverband als ook, indien nodig en/of gewenst, met (jeugd-)hulpverlening en gebiedsteam(s) over leerlingen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben.
 
Voor vragen of om af te stemmen kun je van maandag t/m donderdag contact opnemen met Arend Jan Kleinhout | 06-52729143 | klh@dockinga.nl.

Steunpunt Friesland

Ieder kind verdient passend onderwijs. Als u vragen heeft over extra ondersteuning, als u behoefte heeft aan een luisterend oor of onafhankelijk advies, staat het Ouder- en jeugdsteunpunt voor u klaar. U kunt bij ons terecht voor informatie en u kunt in contact komen met ervaren mede-ouders. Samen gaan we voor goed onderwijs dat aansluit bij de behoefte en mogelijkheden van uw kind. Kijk voor meer informatie op www.steunpuntfriesland.nl.    

Wat kan het steunpunt voor u betekenen?

 • Kom in contact met ervaringsdeskundigen
 • Duidelijke informatie over passend onderwijs in de regio  

Het steunpunt zet zich in voor passend onderwijs voor alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs in Friesland. Als ouder- en jeugdsteunpunt hebben we hierbij drie hooftaken: informeren, steunen en signaleren:  

 • Informeren
  We informeren ouders en jongeren op de website www.steunpuntfriesland.nl met veelgestelde vragen over passend onderwijs en de antwoorden daarop. De informatie komt van het Ministerie van OCW en is aangevuld met hoe het in onze regio werkt.  
 • Steunen
  Heb je behoefte aan advies of een luisterend oor van een onafhankelijke ervaringsdeskundige? Neem dan contact met ons op of vind meer informatie op de websitepagina ervaringsdeskundigen.  
 • Signaleren
  We houden de actuele ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs goed bij. Ook evalueren en analyseren we de ondersteuning die we bieden. Dit alles om de ondersteuning van leerlingen in Friesland verder te verbeteren.

Dyslexie

Leerlingen met dyslexie krijgen een dyslexiecoach toegewezen. Hoe wij omgaan met dyslexie, staat beschreven in een dyslexieprotocol. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij de Bovenschools zorgcoödinator, Rineke de Jong | jnr@dockinga.nl

Passend onderwijs

Alle scholen stellen voor passend onderwijs een plan op: het schoolondersteuningsprofiel. Hierin staat welke ondersteuning de school kan bieden. Elke school van het Dockinga College heeft een ondersteuningsprofiel, welke je hier kunt lezen en downloaden:
> Ondersteuningsprofiel vmbo-VAKschool
> Ondersteuningsprofiel vmbo-gt
> Ondersteuningsprofiel havo/vwo onderbouw
> Ondersteuningsprofiel havo/vwo bovenbouw