MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Stand van zaken coronavirus

<< Terug

Stand van zaken coronavirus

Algemeen

Informatie voor ouders en verzorgers over het coronavirus (COVID-19)

Op de website van de rijksoverheid is een pagina met veelgestelde vragen over coronavirus en het onderwijs.


 

UPDATE 19 MAART - MOGELIJKHEDEN OM TOCH SCHOOLEXAMENS AF TE NEMEN

Naar aanleiding van de maatregel dat alle scholen tot 6 april dicht zijn en er geen schoolexamen onderdelen afgenomen mochten worden, heeft minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer de mogelijkheid aangegeven om toch schoolexamens voor de examenleerlingen af te nemen.

Op dit moment zijn we bezig met het inventariseren wat er nodig om schoolexamens af te nemen, volgens de veiligheidsrichtlijnen van het RIVM. Zodra we duidelijkheid kunnen geven over hoe we dit alles kunnen organiseren, ontvangen alle leerlingen en ouders via de locaties bericht hierover.

Minister Slob schrijft in zijn brief:
“Scholen zijn op dit moment volop bezig met het zo goed mogelijk organiseren van onderwijs op afstand voor hun examenkandidaten. Daar rekenen de leerlingen en ik ook op. Hiervoor is het noodzakelijk dat het schoolexamen, als onderdeel van het eindexamen, zo goed als mogelijk doorgang kan vinden. In afstemming met het RIVM wordt er daarom per direct ruimte gegeven om schoolexamens af te nemen op de scholen. Onverkort blijft van kracht dat al het onderwijzend personeel en leerlingen die aanwezig zijn op school volledig klachtenvrij moeten zijn of anders thuis blijven. Scholen zullen voor het organiseren van onderwijs- en examenactiviteiten nadere RIVM richtlijnen ontvangen. Ik vertrouw erop dat deze ruimte goed door scholen wordt gebruikt.”
 
 

UPDATE 15 MAART - 19.15 uur

Voorlopige sluiting locaties Dockinga College, van 16 maart t/m 6 april 2020

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
 
Bij hoge uitzondering ontvangt u een brief van school op zondag. De maatschappelijke omstandigheden door de verbreiding van het coronavirus nopen ons daartoe.
 
De scholen van Dockinga College en PRO Dokkum te Dokkum en de Inspecteur Boelensschool op Schiermonnikoog hebben u de afgelopen dagen geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het coronavirus. Ons uitgangspunt was om aan te sluiten bij de lokale overheid, lokale GGD en het RIVM. Waarbij het onze bedoeling was het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan, mits dit op een verantwoorde, veilige manier te organiseren was.

Het kabinet heeft vanmiddag verregaande maatregelen afgekondigd. Scholen en kinderdagverblijven in heel Nederland gaan dicht. Dat betekent dat ook onze scholen van maandag 16 maart tot maandag 6 april aanstaande, gesloten zullen zijn.

Kinderen van ouders die werken in de vitale sectoren (gezondheidszorg, politie en brandweer) kunnen wel naar school. Zij worden opgevangen.
De leerlingen uit de examenklassen krijgen in de loop van de week meer duidelijkheid over de voortgang en de voorbereidingen van hun (school-) examens.

U kunt ervan op aan dat op onze scholen initiatieven zullen worden ontplooid om onderwijs op afstand, met gebruikmaking van digitale middelen, te organiseren. Uiteraard brengen we u daarvan op de hoogte.

Mochten er verdere ontwikkelingen zijn dan zullen wij u via het portaal, per email en/of via onze websites informeren.
 
Met vriendelijke groet,
mede namens de interim-directeur Marjan van Raalten,
 
Geert van Lonkhuyzen
dagelijks bestuurder 15-3-2020 - 16.30 uur
BEGIN VAN DE AVOND UITSLUITSEL OVER ONTWIKKELINGEN CORONAVIRUS

Het kabinet overlegt vanmiddag met de Federatie Medisch Specialisten, met ziekenhuizen, het RIVM en organisaties voor het primair en voortgezet onderwijs. Het bestuur en schoolleiding zal uiterlijk aan het begin van de avond een nader bericht publiceren als antwoord op de landelijke en provinciale ontwikkelingen. Houd de website in de gaten voor de stand van zaken.Maatregelen van het Kabinet voor scholen (stand van zaken op 12 maart):
  • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven (bron: rijksoverheid.nl).


Brief vanuit bestuur

Op 12 maart is dit bericht, uit naam van de bestuurder, gedeeld met alle ouder(s) / verzorger(s) van leerlingen op het Dockinga College:

Het coronavirus heeft Friesland inmiddels ook bereikt. Op dit moment is er geen reden tot zorg op de vestigingen van het Dockinga College. We houden de ontwikkelingen goed in de gaten en volgen de richtlijnen van het RIVM en de lokale en landelijke overheid betreffende het coronavirus. Voor scholen geldt dat ze op dit moment geen extra voorzorgsmaatregelen hoeven te nemen, anders dan de gebruikelijke hygiënemaatregelen: niezen in de elleboog, gebruik papieren zakdoeken en wat vaker de handen wassen.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het Dockinga College of op www.rivm.nl/hygienerichtlijnen. Voor actuele informatie over het virus verwijzen we u naar www.rivm.nl/nieuws.

Voor ons staat de veiligheid van leerlingen voorop. In het algemeen geldt dat we passende maatregelen zullen nemen als de situatie daar aanleiding toe geeft.

Het coronavirus brengt ook andere overlast met zich mee. Graag maken wij u er op attent dat dit kan gelden voor bijdragen aan werkweken of excursies. Het onverhoopt annuleren van deze evenementen als gevolg van het coronavirus is niet gedekt door de door school afgesloten verzekering. Deze kosten komen dan voor uw eigen rekening. U kunt er op rekenen dat de school, voor zover het van haar afhangt, alles in het werk zal stellen om zo’n situatie te voorkomen.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
G.W. van Lonkhuyzen,
Dagelijks bestuurder