MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Stand van zaken coronavirus

<< Terug

Stand van zaken coronavirus

Algemeen

CORONAVERSOEPELINGEN VANAF 25 SEPTEMBER

In het onderwijs zijn weer versoepelingen van de coronaregels mogelijk. Dit is goed nieuws!
Het gaat om de volgende versoepelingen:

 • Mondkapjes: leerlingen en onderwijspersoneel hoeven in de gangen geen mondkapjes meer te dragen.
 • 1,5 meter afstand: ook de 1,5 meter afstand tot elkaar (leerlingen én onderwijspersoneel) wordt losgelaten.
 • Quarantaine: als er een besmetting is gaan alleen de leerlingen en medewerkers die nauw contact met de besmette persoon hebben gehad en niet immuun zijn, in quarantaine. Hierin volgen wij het beleid en de adviezen rondom quarantaine van de GGD.
Met deze versoepeling keren we bijna volledig terug naar de normale onderwijssituatie en daar zijn we blij mee!


NIEUWE BESLISBOOM

Download hier de nieuwe Beslisboom 12+ - thuisblijven of niet 23 AUGUSTUS - START NIEUWE SCHOOLJAAR
 

Bij de start van het nieuwe schooljaar gelden nog een aantal maatregelen voor het voorgezet onderwijs. De maatregelen kort opgesomd:

 • 1,5 meter afstand - Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar wel tot leraren en andere medewerkers op school.
 • Mondkapjes - Het dragen van mondkapjes blijft op school buiten het klaslokaal verplicht.
 • Zelftesten - Aan leerlingen die niet (volledig) gevaccineerd zijn, wordt gevraagd zich twee keer per week zelf te testen. De sneltesten worden op de eerste schooldag aan iedereen verstrekt.
 • Quarantaine - Belangrijkste verandering ten opzichte van de situatie aan het einde van het vorige schooljaar is dat bij een besmetting op school volledig gevaccineerde leerlingen (en medewerkers) niet meer in quarantaine hoeven.
Alle leerlingen en ouders/verzorgers hebben deze informatie ook ontvangen via de teamleiding van de locatie. 


27 MEI - VO-SCHOLEN MOGEN WEER VOLLEDIG OPEN
 

Afgelopen zaterdag heeft het kabinet bekend gemaakt dat er versoepelingen in het voortgezet onderwijs mogelijk zijn. De scholen mogen vanaf maandag 31 mei weer volledig open, vanaf 7 juni is het zelfs verplicht. Dit betekent dat ook onze scholen weer volledig open gaan. Voor de veiligheid van de leerlingen en ons onderwijzend personeel hebben we per locatie gekeken hoe we het onderwijs op school kunnen verzorgen. Alle leerlingen en hun ouders/verzorgers worden middels een brief geïnformeerd over de precieze datum waarop de locatie weer volledig open gaat.

Met deze versoepeling keren we terug naar de situatie zoals die vanaf het begin van dit schooljaar tot half december was. We kijken er naar uit alle leerlingen weer elke dag op school te zien en om iedereen weer live in het klaslokaal welkom te heten!
 3 MAART - INRICHTING ONDERWIJS VANAF 8 MAART

De middelbare scholen mogen voor alle leerlingen weer open. Het kabinet heeft vorige week besloten dat alle leerlingen minimaal 1 dag per week fysiek naar school gaan. Dit besluit is goed nieuws! Want fysiek onderwijs draagt bij aan het welzijn van alle leerlingen.

Alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) hebben vandaag een brief ontvangen over hoe we het onderwijs er vanaf maandag 8 maart zo veilig mogelijk en volgens de richtlijnen van het RIVM gaan organiseren. 

We kijken er naar uit om je volgende week op school weer te zien en te spreken. Voor veel van onze leerlingen is het een lange tijd geleden dat we elkaar weer live ontmoeten.24 FEBRUARI -  VOORTGEZET ONDERWIJS VANAF 1 MAART DEELS OPEN

Tijdens de persconferentie van gisteravond werd duidelijk dat het voortgezet onderwijs vanaf 1 maart met extra maatregelen weer open kan. Alle leerlingen gaan minimaal 1 dag per week naar school. Dat is goed nieuws! We kijken er naar uit alle leerlingen binnenkort weer live te ontmoeten. 

Na de voorjaarsvakantie gaan we bespreken wat de praktische invulling van deze maatregel betekent. Daarom hebben we ervoor gekozen om de lessen en toetsen volgens het rooster wat we nu gebruiken, ook volgende week nog te volgen (van maandag 1 maart tot en met vrijdag 5 maart). 
De leerlingen die in het examenjaar zitten en leerlingen die praktijkgericht onderwijs volgen, komen volgens rooster naar school, alle andere leerlingen krijgen les op afstand, zoals ze dat nu ook volgen.  

In de loop van volgende week informeren we je/u over hoe we het onderwijs vanaf maandag 8 maart zo veilig mogelijk en volgens de richtlijnen vorm gaan geven.   
 
3 FEBRUARI - ONLINE ONDERWIJS TOT 1 MAART DE NORM

Het kabinet heeft de coronamaatregelen die op dit moment voor het voortgezet onderwijs gelden verlengd tot 1 maart. Dit betekent dat de leerlingen online les krijgen, met de bestaande uitzonderingen voor specifieke groepen als examen- en kwetsbare leerlingen. 


 

12 JANUARI - VERLENGDE LOCKDOWN

De lockdown wordt verlengd, de scholen voor voortgezet onderwijs blijven tot en met tenminste 7 februari gesloten. Dat betekent dat les op afstand blijft doorgaan, zoals we nu ook doen. Net als u hadden wij dat liever anders gezien, maar met elkaar gaat het ons lukken! 
De leerlingen die in het examenjaar zitten en leerlingen die praktijkgericht onderwijs volgen, blijven wel fysiek onderwijs op school krijgen. Iedereen in de school moet nu 1,5 meter afstand houden, dus ook leerlingen onderling. Dit vraagt om aanvullende maatregelen, waarmee we het onderwijs op school zo veilig mogelijk en volgens de richtlijnen van het RIVM organiseren.

Alle ouders/verzorgers en leerlingen worden hierover geïnformeerd met een brief.

Gewijzigde infographic over onderwijs op school & thuis


 17 DECEMBER - Centrale examens 2021

Op de valreep van 2020 heeft minister Slob bekend gemaakt hoe hij examenleerlingen aan het einde van dit schooljaar in staat wil stellen om het centraal examen (CE) af te leggen. De maatregelen zijn nog maar pas bekend gemaakt; de brief waarin de minister de Kamer informeert is gedateerd op 16 december 2020. Hoe we een en ander organisatorisch moeten regelen, zullen we nader moeten uitzoeken en bespreken. Van wat we nu weten schetsen we alvast de hoofdlijn.

Centraal examen voor vmbo, havo en vwo
Het centraal examen 2021 gaat door. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om het maken van toetsen te verspreiden over tijdvak 1 (maandag 17 mei tot en met dinsdag 1 juni) en tijdvak 2 (maandag 14 juni tot en met vrijdag 25 juni). En er komt een derde tijdvak (dinsdag 6 juli tot en met vrijdag 9 juli) in de allerlaatste schoolweek van regio Noord.

Het tweede tijdvak wordt uitgebreid van 4 naar 10 dagen. Zo kunnen leerlingen die ziek zijn of in quarantaine zitten tijdens het eerste tijdvak, het hele centraal examen afleggen in het tweede tijdvak in juni. Ook kunnen leerlingen 1 of meerdere vakken doorschuiven naar het tweede tijdvak zodat voor deze vakken meer voorbereidingstijd is.
 
Daarnaast krijgen de leerlingen een extra herkansingsmogelijkheid. Er mogen 2 vakken herkanst worden in plaats van 1 vak.

vmbo-VAKschool en vmbo-gt
In het vmbo wisten we al dat het centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE) een schoolexamen wordt. Voor de avo-examens gelden uiteraard dezelfde aanvullende maatregelen.


15 DECEMBER - Nieuwe lockdown: Scholen tot 18 januari 2021 dicht 

Gisteren heeft het kabinet besloten dat de scholen vanaf woensdag 16 december tot maandag 18 januari voor bijna alle leerlingen dicht gaan en er online onderwijs wordt verzorgd. Voor onderwijs aan eindexamenkandidaten blijven de scholen open. Dit geldt ook, indien noodzakelijk, voor onderwijs in de praktijkgerichte vakken op het vmbo. De scholen blijven eveneens open voor kwetsbare leerlingen en voor leerlingen met ouders in vitale beroepen. Ook de schoolexamens van leerlingen in het (voor)examenjaar gaan op locatie door. Wij vertrouwen erop dat met de eerder opgedane ervaring en het voorwerk dat we gedaan hebben, het onderwijs goed voort kunnen zetten.

Alle ouders/verzorgers en leerlingen hebben een brief ontvangen, waarin staat hoe wij het online onderwijs op de locaties van het Dockinga College vorm gaan geven.NIEUWE BESLISBOOM "12+" - thuisblijven of naar school?

Deze beslisboom is een handig hulpmiddel om te bepalen of een kind wel of niet naar school kan. Ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor ouders van alle kinderen in het voortgezet onderwijs (vanaf ca. 12 jaar). Deze beslisboom gaat uit van personen met een normale gezondheid, zonder onderliggende ziekten.2 OKTOBER - Mondkapjes dringend aanbevolen

Het Dockinga College adviseert leerlingen en personeel dringend om gebruik te maken van een mondkapje. Vooral bij de bewegingen in de verkeersruimten, zoals in de gangen. Zodra iemand zit, is gebruik niet nodig. Dus ook tijdens de les mag het mondkapje af.

Het gebruik van een mondkapje kan iets voor jezelf betekenen, maar betekent vaak ook iets voor degenen die je binnen school ontmoet. Nu kan iedereen meer bescherming en veiligheid ervaren.

Met dit dringend advies volgt de school de landelijke regelgeving en aanbevelingen.

G.W. van Lonkhuyzen
dagelijks bestuurder30 SEPTEMBER - Rapportage ventilatie gebouwen

De minister van OCW heeft het landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) gevraagd om inzichtelijk te maken of schoolgebouwen in het funderend onderwijs aan de minimumeisen van luchtverversing voldoen. Klik hier voor de rapportage ventilatie gebouwen van het Dockinga College.Informatie voor ouders en verzorgers over het coronavirus (COVID-19)

Op de website van de rijksoverheid is een pagina met veelgestelde vragen over coronavirus en het onderwijs.11 AUGUSTUS - Corona in Dokkum

Naar aanleiding van de recente corona-uitbraak in Dokkum heeft school contact gezocht met GGD Fryslân. Dit leidde tot de conclusie dat behalve de maatregelen die al van kracht zijn op school, er geen aanvullende acties nodig zijn ter bescherming van leerlingen en personeel van onze school.

Het blijft van belang de elementaire coronamaatregelen op te volgen: houd afstand, was je handen vaak, nies en hoest in je elleboog en laat je testen bij klachten.

Het Dockinga College volgt het protocol van de landelijke VO-raad.24 JUNI - VO-scholen na zomervakantie volledig open

Goed nieuws! Tijdens de persconferentie werd duidelijk dat scholen in het voortgezet onderwijs na de zomervakantie weer helemaal open gaan. Vanaf 1 juli hoeven leerlingen op het voortgezet onderwijs onderling geen afstand meer te houden. Leerlingen en onderwijspersoneel houden nog wel 1,5 meter afstand.
Lees hier het bericht over de volledige opening op de website van de Rijksoverheid.


19 MEI - VO-scholen gaan weer open!

Op 2 juni gaan de middelbare scholen weer open (voor Dockinga College geldt woensdag 3 juni i.v.m. een roostervrije dat op 2 juni), het gaat om het voortgezet onderwijs en voorgezet speciaal onderwijs. 

Scholen moeten zich houden aan de volgende voorschriften:

 • Iedereen in de school moet altijd 1,5 meter afstand houden.

 • Scholen geven alle leerlingen zoveel mogelijk uren fysiek onderwijs. Het is niet de bedoeling dat dit wordt beperkt tot een mentoruur en een paar toetsen. Als er gegronde redenen zijn waarom scholen dit niet kunnen, moeten ze dit melden bij hun schoolbestuur en de onderwijsinspectie.

 • De onderwijstijd wordt zo over de dagen verdeeld dat het aantal vervoersbewegingen zo beperkt mogelijk is.

 • Het openbaar vervoer mag niet overbelast raken. Dus leerlingen komen lopend of met eigen vervoer naar school. De VO-raad en regionale vervoerders maken afspraken over speciaal vervoer voor leerlingen die te ver weg wonen om te fietsen.

Leerlingen en ouders ontvangen via de locatie alle informatie die je moet weten over de start van het onderwijs op school.21 APRIL - Voorbereidingen voortgezet onderwijs

In navolging van het primair onderwijs kunnen scholen in het voortgezet onderwijs voorbereidingen treffen. Vanaf dinsdag 2 juni (voor Dockinga College geldt woensdag 3 juni i.v.m. een roostervrije dag op dinsdag 2 juni) kunnen leerlingen ook daar weer (deels) naar school. Voorwaarde daarvoor is een positief advies van de deskundigen binnen het Outbreak Management Team op basis van actuele ontwikkelingen. Ook moet de fysieke 1,5 meter afstand geborgd kunnen worden. Tot die tijd krijgen middelbare scholieren hun onderwijs op afstand. Daarbij blijven scholen nu al open voor de afronding van schoolexamens en voor noodopvang voor onder andere kwetsbare leerlingen. 
8 ARPIL - SLAAG-ZAKREGELEING BEKEND


De slaag-zakregeling is bekend gemaakt. Of een leerling geslaagd is, is afhankelijk van de cijfers. Er is nu duidelijkheid over welke minimale cijfers er nodig zijn om te slagen. In de regeling wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de reguliere regeling. Deze verschillen per onderwijssoort. Meer informatie is te vinden op rijksoverheid.nl/examens.

Op donderdag 4 juni vieren geslaagde scholieren in heel Nederland het einde van hun middelbare schooltijd. Leerlingen die geslaagd zijn krijgen een volwaardig diploma waarmee zij kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs.


 

UPDATE 19 MAART - MOGELIJKHEDEN OM TOCH SCHOOLEXAMENS AF TE NEMEN


Naar aanleiding van de maatregel dat alle scholen tot 6 april dicht zijn en er geen schoolexamen onderdelen afgenomen mochten worden, heeft minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer de mogelijkheid aangegeven om toch schoolexamens voor de examenleerlingen af te nemen.

Op dit moment zijn we bezig met het inventariseren wat er nodig om schoolexamens af te nemen, volgens de veiligheidsrichtlijnen van het RIVM. Zodra we duidelijkheid kunnen geven over hoe we dit alles kunnen organiseren, ontvangen alle leerlingen en ouders via de locaties bericht hierover.

Minister Slob schrijft in zijn brief:
“Scholen zijn op dit moment volop bezig met het zo goed mogelijk organiseren van onderwijs op afstand voor hun examenkandidaten. Daar rekenen de leerlingen en ik ook op. Hiervoor is het noodzakelijk dat het schoolexamen, als onderdeel van het eindexamen, zo goed als mogelijk doorgang kan vinden. In afstemming met het RIVM wordt er daarom per direct ruimte gegeven om schoolexamens af te nemen op de scholen. Onverkort blijft van kracht dat al het onderwijzend personeel en leerlingen die aanwezig zijn op school volledig klachtenvrij moeten zijn of anders thuis blijven. Scholen zullen voor het organiseren van onderwijs- en examenactiviteiten nadere RIVM richtlijnen ontvangen. Ik vertrouw erop dat deze ruimte goed door scholen wordt gebruikt.”


 

UPDATE 15 MAART - 19.15 uur

Voorlopige sluiting locaties Dockinga College, van 16 maart t/m 6 april 2020

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
 
Bij hoge uitzondering ontvangt u een brief van school op zondag. De maatschappelijke omstandigheden door de verbreiding van het coronavirus nopen ons daartoe.
 
De scholen van Dockinga College en PRO Dokkum te Dokkum en de Inspecteur Boelensschool op Schiermonnikoog hebben u de afgelopen dagen geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het coronavirus. Ons uitgangspunt was om aan te sluiten bij de lokale overheid, lokale GGD en het RIVM. Waarbij het onze bedoeling was het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan, mits dit op een verantwoorde, veilige manier te organiseren was.

Het kabinet heeft vanmiddag verregaande maatregelen afgekondigd. Scholen en kinderdagverblijven in heel Nederland gaan dicht. Dat betekent dat ook onze scholen van maandag 16 maart tot maandag 6 april aanstaande, gesloten zullen zijn.

Kinderen van ouders die werken in de vitale sectoren (gezondheidszorg, politie en brandweer) kunnen wel naar school. Zij worden opgevangen.
De leerlingen uit de examenklassen krijgen in de loop van de week meer duidelijkheid over de voortgang en de voorbereidingen van hun (school-) examens.

U kunt ervan op aan dat op onze scholen initiatieven zullen worden ontplooid om onderwijs op afstand, met gebruikmaking van digitale middelen, te organiseren. Uiteraard brengen we u daarvan op de hoogte.

Mochten er verdere ontwikkelingen zijn dan zullen wij u via het portaal, per email en/of via onze websites informeren.
 
Met vriendelijke groet,
mede namens de interim-directeur Marjan van Raalten,
 
Geert van Lonkhuyzen
dagelijks bestuurder 


 

15 maart - 16.30 uur

BEGIN VAN DE AVOND UITSLUITSEL OVER ONTWIKKELINGEN CORONAVIRUS

Het kabinet overlegt vanmiddag met de Federatie Medisch Specialisten, met ziekenhuizen, het RIVM en organisaties voor het primair en voortgezet onderwijs. Het bestuur en schoolleiding zal uiterlijk aan het begin van de avond een nader bericht publiceren als antwoord op de landelijke en provinciale ontwikkelingen. Houd de website in de gaten voor de stand van zaken.Maatregelen van het Kabinet voor scholen (stand van zaken op 12 maart):

 • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven (bron: rijksoverheid.nl).


Brief vanuit bestuur

Op 12 maart is dit bericht, uit naam van de bestuurder, gedeeld met alle ouder(s) / verzorger(s) van leerlingen op het Dockinga College:

Het coronavirus heeft Friesland inmiddels ook bereikt. Op dit moment is er geen reden tot zorg op de vestigingen van het Dockinga College. We houden de ontwikkelingen goed in de gaten en volgen de richtlijnen van het RIVM en de lokale en landelijke overheid betreffende het coronavirus. Voor scholen geldt dat ze op dit moment geen extra voorzorgsmaatregelen hoeven te nemen, anders dan de gebruikelijke hygiënemaatregelen: niezen in de elleboog, gebruik papieren zakdoeken en wat vaker de handen wassen.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het Dockinga College of op www.rivm.nl/hygienerichtlijnen. Voor actuele informatie over het virus verwijzen we u naar www.rivm.nl/nieuws.

Voor ons staat de veiligheid van leerlingen voorop. In het algemeen geldt dat we passende maatregelen zullen nemen als de situatie daar aanleiding toe geeft.

Het coronavirus brengt ook andere overlast met zich mee. Graag maken wij u er op attent dat dit kan gelden voor bijdragen aan werkweken of excursies. Het onverhoopt annuleren van deze evenementen als gevolg van het coronavirus is niet gedekt door de door school afgesloten verzekering. Deze kosten komen dan voor uw eigen rekening. U kunt er op rekenen dat de school, voor zover het van haar afhangt, alles in het werk zal stellen om zo’n situatie te voorkomen.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
G.W. van Lonkhuyzen,
Dagelijks bestuurder