MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Stand van zaken coronavirus

<< Terug

Stand van zaken coronavirus

Algemeen

Informatie voor ouders en verzorgers over het coronavirus (COVID-19)

Op de website van de rijksoverheid is een pagina met veelgestelde vragen over coronavirus en het onderwijs.


 

11 AUGUSTUS - Corona in Dokkum

Naar aanleiding van de recente corona-uitbraak in Dokkum heeft school contact gezocht met GGD Fryslân. Dit leidde tot de conclusie dat behalve de maatregelen die al van kracht zijn op school, er geen aanvullende acties nodig zijn ter bescherming van leerlingen en personeel van onze school.

Het blijft van belang de elementaire coronamaatregelen op te volgen: houd afstand, was je handen vaak, nies en hoest in je elleboog en laat je testen bij klachten.

Het Dockinga College volgt het protocol van de landelijke VO-raad.24 JUNI - VO-scholen na zomervakantie volledig open

Goed nieuws! Tijdens de persconferentie werd duidelijk dat scholen in het voortgezet onderwijs na de zomervakantie weer helemaal open gaan. Vanaf 1 juli hoeven leerlingen op het voortgezet onderwijs onderling geen afstand meer te houden. Leerlingen en onderwijspersoneel houden nog wel 1,5 meter afstand.
Lees hier het bericht over de volledige opening op de website van de Rijksoverheid.


19 MEI - VO-scholen gaan weer open!

Op 2 juni gaan de middelbare scholen weer open (voor Dockinga College geldt woensdag 3 juni i.v.m. een roostervrije dat op 2 juni), het gaat om het voortgezet onderwijs en voorgezet speciaal onderwijs. 

Scholen moeten zich houden aan de volgende voorschriften:

  • Iedereen in de school moet altijd 1,5 meter afstand houden.
  • Scholen geven alle leerlingen zoveel mogelijk uren fysiek onderwijs. Het is niet de bedoeling dat dit wordt beperkt tot een mentoruur en een paar toetsen. Als er gegronde redenen zijn waarom scholen dit niet kunnen, moeten ze dit melden bij hun schoolbestuur en de onderwijsinspectie.
  • De onderwijstijd wordt zo over de dagen verdeeld dat het aantal vervoersbewegingen zo beperkt mogelijk is.
  • Het openbaar vervoer mag niet overbelast raken. Dus leerlingen komen lopend of met eigen vervoer naar school. De VO-raad en regionale vervoerders maken afspraken over speciaal vervoer voor leerlingen die te ver weg wonen om te fietsen.
Leerlingen en ouders ontvangen via de locatie alle informatie die je moet weten over de start van het onderwijs op school.


21 APRIL - Voorbereidingen voortgezet onderwijs

In navolging van het primair onderwijs kunnen scholen in het voortgezet onderwijs voorbereidingen treffen. Vanaf dinsdag 2 juni (voor Dockinga College geldt woensdag 3 juni i.v.m. een roostervrije dag op dinsdag 2 juni) kunnen leerlingen ook daar weer (deels) naar school. Voorwaarde daarvoor is een positief advies van de deskundigen binnen het Outbreak Management Team op basis van actuele ontwikkelingen. Ook moet de fysieke 1,5 meter afstand geborgd kunnen worden. Tot die tijd krijgen middelbare scholieren hun onderwijs op afstand. Daarbij blijven scholen nu al open voor de afronding van schoolexamens en voor noodopvang voor onder andere kwetsbare leerlingen. 
8 ARPIL - SLAAG-ZAKREGELEING BEKEND


De slaag-zakregeling is bekend gemaakt. Of een leerling geslaagd is, is afhankelijk van de cijfers. Er is nu duidelijkheid over welke minimale cijfers er nodig zijn om te slagen. In de regeling wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de reguliere regeling. Deze verschillen per onderwijssoort. Meer informatie is te vinden op rijksoverheid.nl/examens.

Op donderdag 4 juni vieren geslaagde scholieren in heel Nederland het einde van hun middelbare schooltijd. Leerlingen die geslaagd zijn krijgen een volwaardig diploma waarmee zij kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs.
 

UPDATE 19 MAART - MOGELIJKHEDEN OM TOCH SCHOOLEXAMENS AF TE NEMEN


Naar aanleiding van de maatregel dat alle scholen tot 6 april dicht zijn en er geen schoolexamen onderdelen afgenomen mochten worden, heeft minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer de mogelijkheid aangegeven om toch schoolexamens voor de examenleerlingen af te nemen.

Op dit moment zijn we bezig met het inventariseren wat er nodig om schoolexamens af te nemen, volgens de veiligheidsrichtlijnen van het RIVM. Zodra we duidelijkheid kunnen geven over hoe we dit alles kunnen organiseren, ontvangen alle leerlingen en ouders via de locaties bericht hierover.

Minister Slob schrijft in zijn brief:
“Scholen zijn op dit moment volop bezig met het zo goed mogelijk organiseren van onderwijs op afstand voor hun examenkandidaten. Daar rekenen de leerlingen en ik ook op. Hiervoor is het noodzakelijk dat het schoolexamen, als onderdeel van het eindexamen, zo goed als mogelijk doorgang kan vinden. In afstemming met het RIVM wordt er daarom per direct ruimte gegeven om schoolexamens af te nemen op de scholen. Onverkort blijft van kracht dat al het onderwijzend personeel en leerlingen die aanwezig zijn op school volledig klachtenvrij moeten zijn of anders thuis blijven. Scholen zullen voor het organiseren van onderwijs- en examenactiviteiten nadere RIVM richtlijnen ontvangen. Ik vertrouw erop dat deze ruimte goed door scholen wordt gebruikt.”
 
 

UPDATE 15 MAART - 19.15 uur

Voorlopige sluiting locaties Dockinga College, van 16 maart t/m 6 april 2020

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
 
Bij hoge uitzondering ontvangt u een brief van school op zondag. De maatschappelijke omstandigheden door de verbreiding van het coronavirus nopen ons daartoe.
 
De scholen van Dockinga College en PRO Dokkum te Dokkum en de Inspecteur Boelensschool op Schiermonnikoog hebben u de afgelopen dagen geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het coronavirus. Ons uitgangspunt was om aan te sluiten bij de lokale overheid, lokale GGD en het RIVM. Waarbij het onze bedoeling was het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan, mits dit op een verantwoorde, veilige manier te organiseren was.

Het kabinet heeft vanmiddag verregaande maatregelen afgekondigd. Scholen en kinderdagverblijven in heel Nederland gaan dicht. Dat betekent dat ook onze scholen van maandag 16 maart tot maandag 6 april aanstaande, gesloten zullen zijn.

Kinderen van ouders die werken in de vitale sectoren (gezondheidszorg, politie en brandweer) kunnen wel naar school. Zij worden opgevangen.
De leerlingen uit de examenklassen krijgen in de loop van de week meer duidelijkheid over de voortgang en de voorbereidingen van hun (school-) examens.

U kunt ervan op aan dat op onze scholen initiatieven zullen worden ontplooid om onderwijs op afstand, met gebruikmaking van digitale middelen, te organiseren. Uiteraard brengen we u daarvan op de hoogte.

Mochten er verdere ontwikkelingen zijn dan zullen wij u via het portaal, per email en/of via onze websites informeren.
 
Met vriendelijke groet,
mede namens de interim-directeur Marjan van Raalten,
 
Geert van Lonkhuyzen
dagelijks bestuurder 


 

15 maart - 16.30 uur

BEGIN VAN DE AVOND UITSLUITSEL OVER ONTWIKKELINGEN CORONAVIRUS

Het kabinet overlegt vanmiddag met de Federatie Medisch Specialisten, met ziekenhuizen, het RIVM en organisaties voor het primair en voortgezet onderwijs. Het bestuur en schoolleiding zal uiterlijk aan het begin van de avond een nader bericht publiceren als antwoord op de landelijke en provinciale ontwikkelingen. Houd de website in de gaten voor de stand van zaken.Maatregelen van het Kabinet voor scholen (stand van zaken op 12 maart):
  • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven (bron: rijksoverheid.nl).


Brief vanuit bestuur

Op 12 maart is dit bericht, uit naam van de bestuurder, gedeeld met alle ouder(s) / verzorger(s) van leerlingen op het Dockinga College:

Het coronavirus heeft Friesland inmiddels ook bereikt. Op dit moment is er geen reden tot zorg op de vestigingen van het Dockinga College. We houden de ontwikkelingen goed in de gaten en volgen de richtlijnen van het RIVM en de lokale en landelijke overheid betreffende het coronavirus. Voor scholen geldt dat ze op dit moment geen extra voorzorgsmaatregelen hoeven te nemen, anders dan de gebruikelijke hygiënemaatregelen: niezen in de elleboog, gebruik papieren zakdoeken en wat vaker de handen wassen.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het Dockinga College of op www.rivm.nl/hygienerichtlijnen. Voor actuele informatie over het virus verwijzen we u naar www.rivm.nl/nieuws.

Voor ons staat de veiligheid van leerlingen voorop. In het algemeen geldt dat we passende maatregelen zullen nemen als de situatie daar aanleiding toe geeft.

Het coronavirus brengt ook andere overlast met zich mee. Graag maken wij u er op attent dat dit kan gelden voor bijdragen aan werkweken of excursies. Het onverhoopt annuleren van deze evenementen als gevolg van het coronavirus is niet gedekt door de door school afgesloten verzekering. Deze kosten komen dan voor uw eigen rekening. U kunt er op rekenen dat de school, voor zover het van haar afhangt, alles in het werk zal stellen om zo’n situatie te voorkomen.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
G.W. van Lonkhuyzen,
Dagelijks bestuurder