MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Ondersteuning

Ondersteuning en begeleiding van onze leerlingen

Dockinga College biedt leerlingen op heel veel manieren ondersteuning en begeleiding. In de ondersteuningsprofielen van de locaties is te zien dat wij een breed aanbod hebben, al dan niet met extra ondersteuning van het Samenwerkingsverband of externe deskundigen.

Dockinga College heeft een eigen orthopedagoog, dhr. drs. P.M. Nauta, en maakt ook gebruik van het expertisecentrum van het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard. Via de teamleiders en/of zorgcoördinatoren van de locaties kunnen deze functionarissen worden ingezet voor het doen van diagnostisch onderzoek of het geven van advies.

Hieronder vindt u een kort overzicht van de zorg en begeleiding die wij op Dockinga bieden. Via 'kies locatie' in het linkermenu kunt u meer specifieke informatie vinden over de ondersteuning en begeleiding op iedere locatie. Mocht u nog verdere informatie wensen dan kan er natuurlijk contact worden gezocht met een van de locaties.

Coaches
Leerlingbegeleiders
Decanen
Extra leerondersteuning
Huiswerkbegeleiding
Dyslexie
Op jezelf vertrouwen!
Bureau Advies en begeleiding (BAB)
Functionaris School & Gezin
Gezondheid
Zorgadviesteam
Samenwerkingsverband leerlingenzorg
Reboundvoorziening
Passend onderwijs
Provinciale verwijsindex
Ondersteuningsprofielen

Coaches
Coaches zijn het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Zij zijn het die contact onderhouden met leerlingen en ouders over de voortgang van het onderwijsproces maar ook over de eventuele begeleidingsbehoefte. Zij stemmen af met teamleiders en directie. Ondersteuning van buiten de school kan ook gewenst zijn. Ook hierover vindt afstemming plaats, meestal via de coach.

Coaches onderhouden dus ook de contacten met ouders. Het gebeurt regelmatig dat coaches twee of drie jaar achtereen dezelfde klas of groep leerlingen begeleiden. Omdat coaches “hun” leerlingen goed kennen, kunnen zij ervoor zorgen dat ieder zich goed thuis voelt op Dockinga College. Een coach verzorgt begeleidings- of studielessen en helpt de klas of groep om klassenavonden te organiseren. De coach verzorgt of coördineert ook de begeleiding voor leerlingen die door ziekte, problemen thuis of door andere bijzondere omstandigheden een achterstand hebben opgelopen.

Leerlingbegeleiders
Naast de coaches zijn er op iedere locatie van onze school ook leerlingbegeleiders. Sommige leerlingbegeleiders worden ingezet bij de ondersteuning van het leerproces, anderen hebben meer de functie van persoonlijke begeleider. Doel van al deze vormen van begeleiding is om er voor te zorgen dat een leerling zo optimaal mogelijk gebruik kan maken van zijn of haar talenten.

Decanen
Als je van het basisonderwijs in het voortgezet onderwijs komt zul je merken dat je al snel allerlei keuzes moet gaan maken. Vakken, afdelingen en profielen zijn hiervan voorbeelden. We noemen dat loopbaanoriëntatie (LOB). Om je daarbij te helpen hebben we op alle locaties decanen.

Onze decanen lichten leerlingen voor over de mogelijkheden van het vervolgonderwijs. Ze begeleiden hen bij de juiste keuze daarvoor en bij het bepalen van het juiste profiel of de geschikte leerweg. De werkwijze verschilt per opleiding.

Extra leerondersteuning
Op alle locaties zijn er leerlingen met taal- of rekenachterstanden. In de brugklas wordt daar al aandacht aan besteed. Leerlingen maken een taal- en een rekentoets, waarna vastgesteld kan worden welke ondersteuning gewenst is. Als het nodig is worden vervolgens aanvullende lessen gegeven. Leerlingen met ernstige taal- en/of rekenproblemen kunnen worden doorverwezen voor nader onderzoek.

Huiswerkbegeleiding
Dockinga College biedt leerlingen op verschillende manieren huiswerkbegeleiding. Via de locatiepagina's is meer informatie te vinden over de mogelijkheden per locatie.

Dyslexie
Om aan iedereen, binnen en buiten de school, duidelijk te maken op welke manier wordt aangekeken en omgegaan met dyslexie, is er een protocol beschikbaar. Klik hier voor het dyslexieprotocol.

Op jezelf vertrouwen!
Het kan voorkomen dat prestaties op school tegenvallen. Soms is er sprake van angst bij het maken van toetsen. Soms ook maken leerlingen zich zorgen over hun leerwerk. Om hen te helpen worden korte cursussen gegeven. Leerlingen ontdekken hoe zij de problemen aan kunnen pakken. Zulke hulp wordt in alle locaties gegeven, ook als voorbereiding op het examen.

Bureau Advies en begeleiding (BAB)
Op de vmbo-VAKschool zijn ruimtes ingericht die ook worden gebruikt als time-out-voorziening. Van deze voorziening wordt gebruik gemaakt door alle locaties. Het is een “bureau” waar leraren leerlingen begeleiden die tijdelijk even vastlopen. Zij hebben vaak behoefte aan een onderbreking, een time-out. In die periode zit een leerling dus niet in zijn klas. De leerling werkt echter gewoon door aan zijn werk en opdrachten. Het werkrooster en de opdrachten worden vastgesteld in overleg met de leraren die daar werken.

Er kan echter ook sprake zijn van andere, aangepaste opdrachten, van gesprekken, eventueel van motivatieonderzoek. Daarom is de orthopedagoog ook bij dit bureau betrokken. Soms is er ook contact met de decaan. De leerling moet zich in het bureau BAB aan een aantal afspraken houden. Er wordt een handelingsplan opgesteld. Dit alles in goed overleg tussen school, ouders/verzorgers en leerling. Na verloop van tijd keert de leerling weer terug naar de eigen klas om de draad weer op te pakken.

Functionaris School & Gezin
Functionaris School & Gezin (schoolmaatschappelijk werk) is een laagdrempelige voorziening, aanwezig op het Dockinga College, welke erop gericht is om problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken.

Wat doet de Functionaris School & Gezin?
Deze vervult een brugfunctie tussen leerling, ouders, school en (jeugd-)zorginstellingen en richt zich op de leerling bij wie de emotionele ontwikkeling vastloopt/stagneert. De begeleiding richt zich op degenen die invloed hebben op die situatie. Enerzijds zijn dit de ouders en verzorgers, anderzijds zijn dat bijvoorbeeld docenten en de (jeugd-)hulpverlening.

Kerntaken zijn:

Concreet betekent dit dat de Functionaris School & Gezin niet alleen signaleert, begeleidt, coördineert en verwijst, maar bijvoorbeeld ook met jongeren en/of ouders en/of hulpverlening in gesprek gaat. Bovendien is er regelmatig overleg met docenten, intern begeleider(s), (zorg-)coördinatoren, het expertisecentrum van het samenwerkingsverband als ook, indien nodig en/of gewenst, met (jeugd-)hulpverlening en gebiedsteam(s) over leerlingen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben.
 
Voor vragen of om af te stemmen is dhr. A.J. Kleinhout te bereiken van maandag t/m donderdag op telefoonnummer 06-52729143 of via e-mail             klh@dockinga.nl.

Gezondheid
In de eerste drie leerjaren wordt aandacht besteed aan ‘De Gezonde School’. De bedoeling is riskant gebruik van genotmiddelen tegen te gaan. In klas 1 is aandacht voor roken, in klas 2 voor alcoholmisbruik. In klas 3 komt drugsgebruik aan de orde. Binnen de school geldt een reglement genotmiddelen.
Op het welzijn van de leerlingen wordt ook gelet door de sociaalverpleegkundige en de schoolarts van de GGD. De verpleegkundige houdt spreekuur op de verschillende locaties.

In klas 1 onderzoekt een arts de lichamelijke groei, het gezichtsvermogen en de houding van de leerlingen. Ook is er een gesprek over gezondheid. In klas 3 vult elke leerling een vragenlijst in over gezondheid. Aan de hand van deze lijst kunnen leerlingen worden opgeroepen voor een gesprek om te bepalen of zij extra zorg nodig hebben.

Vragen over gezondheid, school, thuis of opvoeding kan een leerling of ouder bespreken met de arts of de verpleegkundige tijdens het telefonische spreekuur.
Het is mogelijk een extra onderzoek of gesprek aan te vragen. Voor vragen op terrein van hygiëne, veiligheid, infectieziekten, astma e.d. kunnen ouders terecht bij: GGD Fryslan, postbus 612, 8901 BK Leeuwarden.
Bezoekadres: Harlingertrekweg 58, Leeuwarden.
Telefoon: 088-2299222, ggd@ggdfryslan.nl. Zie ook: www.ggdfryslan.nl

Zorgadviesteam
Iedere locatie van Dockinga College heeft een zogenaamd zorgadviesteam. In dit team zitten de directeur, de teamleiders, de orthopedagoog en de leerlingbegeleider vanuit de school. Op afgesproken momenten schuiven ook de schoolmaatschappelijk werker, de schoolverpleegkundige en de leerplichtambtenaar aan. Leerlingen kunnen via mentoren en teamleiders worden aangemeld voor bespreking in het zorgadviesteam. In overleg met leerling en ouders kan op deze wijze worden gezocht naar een passend begeleidingsaanbod. De orthopedagoog van onze school heeft zitting in alle zorgadviesteams van Dockinga College.

Samenwerkingsverband leerlingenzorg
Onze orthopedagoog dhr. drs. Pyt Nauta coördineert ook de samenwerking met andere scholen in de omgeving op het terrein van de leerlingenondersteuning. Daartoe is onze scholengemeenschap aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslân-Noard. Het samenwerkingsverband kent ook een regionaal zorgoverleg, de zogenaamde RPCL. Leerlingen van de deelnemende scholen kunnen hier voor bespreking worden aangemeld.
Ouders worden geïnformeerd wanneer hun zoon/dochter in dit team wordt besproken. Aan het Samenwerkingsverband is ook een expertisecentrum gekoppeld. Dockinga kan een beroep doen op de orthopedagogen en consulenten die voor het samenwerkingsverband Fryslân-Noard werkzaam zijn.

Reboundvoorziening
Het samenwerkingsverband heeft ook een zogenaamde Reboundvoorziening, deze is gevestigd in Leeuwarden. Deze voorziening sluit aan op onze eigen time-outvoorziening BAB (zie hierboven). In de Reboundvoorziening worden leerlingen opgevangen en intensief begeleid die tijdelijk even niet in de school kunnen functioneren.

Passend onderwijs
Dockinga College heeft haar ondersteuningsmogelijkheden uitgebreid beschreven in de ondersteuningsprofielen per locatie. Dockinga neemt actief deel aan het samenwerkingsverband Fryslân-Noard en is steeds bezig om te onderzoeken hoe we de leerlingen optimaal kunnen ondersteunen.

Provinciale verwijsindex
Melding
Alle scholen in Friesland werken met veel verschillende hulpverleningsorganisaties samen aan een veilige en motiverende omgeving voor alle jongeren. Helaas weten scholen en organisaties soms niet van elkaar dat er al ondersteuning wordt geboden. Het ontbreekt dus aan afstemming. De provinciale verwijsindex (een digitaal internetsysteem) is een hulpmiddel om tot een goede afstemming van de hulp aan jongeren en hun gezin te komen. Als onze school zich zorgen maakt om een leerling, kan het zorgteam van de locatie besluiten om de jongere in de verwijsindex in te voeren. Hierbij worden alleen de naam, geboortedatum en het geslacht van de jongere ingevoerd. Buiten de professionals die de jongere in het systeem registreren, kan niemand deze informatie bekijken. Twee jaar na registratie worden de gegevens automatisch verwijderd. Hierdoor is de privacy gewaarborgd. De school hoeft voor een melding geen toestemming te vragen van de jongere of de ouder(s). Natuurlijk wordt dit wel met betrokkenen gecommuniceerd.

Betere en snellere hulp
Wanneer een andere professional dezelfde jongere in de verwijsindex registreert, krijgen beide professionals hiervan bericht. Er is een zogenaamde match. Zij nemen dan contact op met elkaar om hun acties af te stemmen. Zo kunnen zij beter en sneller hulp bieden als dat nodig is. Op www.verwijsindexfryslan.nl vindt u meer informatie over de verwijsindex.

Ondersteuningsprofielen
In het kader van de wet op het Passend Onderwijs zijn scholen verplicht om de mogelijkheden binnen de leerlingondersteuning te beschrijven in een zgn. ondersteuningsprofiel. Hieronder vindt u de ondersteuningsprofielen van de verschillende locaties van het Dockinga College:
Ondersteuningsprofiel vmbo-VAKschool
Ondersteuningsprofiel vmbo-gt
Ondersteuningsprofiel havo/vwo