Examens en overgangsnormen

Het Dockinga College heeft een schoolbrede examencommissie waarin de drie scholen vertegenwoordigd zijn. Deze examencommissie heeft de volgende doelen:

  1. Het borgen van de kwaliteit van de schoolexaminering (procesmatig, inhoudelijk,
    passend bij de visie van de school en passend bij het afsluitende karakter van het
    schoolexamen).
  2. Het laten vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om schoolexamens te beoordelen en goed te doen verlopen, volgens wettelijke normen en voorschriften.

Elke school heeft een eigen examenbureau, dat verantwoordelijk is voor de gang van zaken van de examens op de eigen school.

Examenreglement
Het Dockinga College heeft een schoolbreed examenreglement waarin de wettelijke voorschriften omtrent de examens zijn weergegeven die gelden voor de drie scholen. Dit examenreglement kunt u hieronder downloaden.

Aansluitend bij dit schoolbrede examenreglement heeft elke school een schoolspecifieke bijlage, waarin de afspraken en regels omschreven staan die bij de desbetreffende school van toepassing zijn. Deze schoolspecifieke bijlage wordt in het begin van de examenperiode verstrekt aan alle leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Overgangsnormen
Jaarlijks worden de overgangsnormen waar nodig bijgesteld en met instemming van de SMR vastgesteld. Hieronder staan de overgangsnormen van de drie onderwijssoorten vmbo, havo en vwo. Het Basisdocument Overgangsnormen geldt als breed kader voor alle scholen van het Dockinga College. In dit basisdocument worden de uitgangspunten en een begrippenlijst weergegeven, als inhoudelijke onderlegger voor de overgangsnormen.