Downloads

Op deze pagina zijn diverse documenten te downloaden.

Privacy

Jaarverslagen

  • De jaarverslagen inclusief de jaarrekening en WNT-verantwoording staan op fierderonderwijs.nl

Stukken vereniging

Documenten van de MR

Leerlingenstatuut

Ondersteuningsprofielen (passend onderwijs)

Protocol dyslexie

Klokkenluidersregeling

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Gedrags- en integriteitscode

Klachtenregeling

Toelatingsbeleid

Examenreglement

Protocol Medicijngebruik