MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Onderwijsconcept

Geloven in talenten

1. Goed pedagogisch klimaat
a. Wij zijn ervan overtuigd dat docenten de onmisbare professionele spil vormen in het primaire proces.
b. Wij geloven in de talenten van leerlingen; daarom willen wij zorgen voor een goed en veilig onderwijsklimaat waarin de met de identiteit van onze school verbonden kernwaarden respect en geborgenheid de bedding vormen waarin leerlingen hun talenten kunnen ontplooien.
c. Wij willen leerlingen een duidelijke structuur aanbieden waarin zij zich gekend weten, op een opbouwende manier benaderd worden en het normaal vinden dat zij op hun gedrag worden aangesproken.

2. Breed onderwijsaanbod
Het onderwijs dat wij aanbieden wordt bepaald door de voorschriften van de overheid voor elk type opleiding met het doel dat de aansluiting op het vervolgonderwijs optimaal is; daarnaast vinden wij het belangrijk dat leerlingen zich ook ontwikkelen op het brede gebied van algemene, lichamelijke, culturele, godsdienstige en ethische vorming.
Op basis van de identiteit van de school willen wij onze leerlingen iets meegeven voor de rest van hun leven: een kritische kijk op mens en samenleving, perspectief voor de toekomst en een opvatting over het goede, zoals dat in onze visie staat.

3. Activerende didactiek, ICT en appèl op verantwoordelijkheid
a. Wij willen onderwijs aanbieden op een wijze die leerlingen inspireert, nieuwsgierig en enthousiast maakt en uitdaagt tot leren.
b. Wij vinden dat ons onderwijs goed moet passen bij de leerlingen aan wie we lesgeven. Wij houden daarom rekening met het niveau, de leefwereld en de verschillen in leerstijl van onze leerlingen.
Wij streven ernaar het didactisch repertoire uit te breiden in een richting , waarin leerlingen waar mogelijk al doende leren of het geleerde toepassen in (eventueel gesimuleerde) praktijksituaties.
c. Ook zullen wij in toenemende mate gebruik maken van ICT om aan te sluiten bij de multimediale cultuur van nu en nieuwe kansen te benutten op het gebied van zelfstandig, gedifferentieerd en contextrijk leren.
d. Wij vinden dat leerlingen hun talenten het beste kunnen ontwikkelen als wij de regie houden over hun leerproces. Dit houdt ook in, dat wij leerlingen de ruimte willen bieden hun eigen verantwoordelijkheid te ontwikkelen; individueel, maar ook in de groepsverbanden waarin zij moeten samenwerken. Zo kunnen zij niet alleen kennis opdoen, maar ook werken aan hun vaardigheden en houding (ontwikkelen van competenties).
In dat proces nodigen wij leerlingen uit tot reflectie en bieden wij hen onze kennis, ervaring, begeleiding en waar nodig onze zorg aan.

4. Samenwerken en samenhang
Wij vinden het in het licht van bovenstaande niet alleen belangrijk dat leerlingen met elkaar samenwerken, maar ook dat wij als docenten met elkaar samenwerken op pedagogisch en didactisch gebied; zo kunnen wij de leerlingen helpen de samenhang tussen de vakgebieden en de vak- en vakoverstijgende vaardigheden te ontdekken en ondertussen elkaar ook versterken in ons beroep.