Schoolboeken, schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage

Schoolboeken

Leerlingen krijgen boeken ‘gratis’ in bruikleen. Aan het eind van het schooljaar (of bij vroegtijdig verlaten van de school) worden ze weer ingeleverd. Het is belangrijk om de boeken met zorg te behandeld. Het kaften van de boeken is dan ook verplicht. Voor de in- en uitlevering van boeken werken wij samen met VanDijk.

SCHOOLBOEKEN BESTELLEN

  1. Ga naar ‘Bestel jouw leermiddelenpakket’ op VanDijk.nl.
  2. Vul de plaats in waar je naar school gaat. 
  3. Selecteer jouw school en klas. 
  4. Log in met je e-mailadres en wachtwoord of maak een account aan via ‘Registreren’.
  5. Bestel de leermiddelen die je nodig hebt. 
  6. Je krijgt binnen 24 uur een orderbevestiging met een overzicht van de leermiddelen die je hebt besteld. 

Bekijk de video over het bestellen van de schoolboeken

—-

Schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage

Het volgen van onderwijs op het Dockinga College is zoals de wet voorschrijft kosteloos. Dit
betekent dat de ouder(s) niet hoeven te betalen voor het reguliere onderwijs en voor de
schoolboeken en/of leermiddelen (zie categorie 1 in onderstaande tabel).

Ouders hebben wel te maken met schoolkosten. Dan gaat het om aanschaf van
persoonsgebonden materiaal zoals bijvoorbeeld schriften, praktijkkleding, gereedschap
etc. (zie categorie 2 in onderstaande tabel).

Als school ontvangen wij niet voldoende middelen om het aansprekende onderwijs
dat wij onze leerlingen willen bieden ook te kunnen betalen. Daarom vragen we een
vrijwillige ouderbijdrage (zie categorie 4 in onderstaande tabel). Omdat dit een vrijwillige
ouderbijdrage betreft worden leerlingen nooit om financiële redenen uitgesloten van
activiteiten. De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit een algemeen gedeelte voor alle
scholen en een deel voor de school-specifieke zaken.

Tabel 1: schoolkosten, ministerie van OCW

Schoolkosten voor ouders (categorie 2)
Schoolkosten voor ouders zijn kosten die voor rekening komen van de ouders. Hierbij
gaat het om kosten van persoonsgebonden materiaal zoals bijvoorbeeld een agenda
en schriften. Maar ook sportkleding, praktijkkleding en gereedschap. Praktijkkleding en
gereedschap kan via de school worden aangeschaft. Indien de ouders niet in staat is om
deze kosten te betalen dan kan er contact met de school opgenomen worden. De school
zorgt dan voor een passende oplossing waarbij de leerling te allen tijde volledig aan het
onderwijs kan deelnemen. Niet betaald gereedschap en/of praktijkkleding blijft eigendom
van de school en dient op verzoek van de school aan het einde van de opleidingsperiode
weer te worden ingeleverd.

Devices (categorie 3)
De maatschappij digitaliseert. Deze digitalisering geeft kansen, beweging en uitdagingen
voor het onderwijs. Wij willen onderwijs verzorgen dat aansluit bij onze leerlingen en de
wereld waarin onze leerlingen opgroeien. Daarom maken we in ons onderwijs gebruik van
een laptop. Wij kiezen daarbij bewust voor een mix van boeken en digitaal materiaal.

Op de scholen vmbo-gt, vmbo-VAKschool en havo/vwo wordt gewerkt met een laptop. Voor
aanvang van leerjaar 1 vragen we ouders een laptop aan te schaffen.
> Lees meer informatie over het aanschaffen van een laptop

Vrijwillige ouderbijdrage (categorie 4)
Onder de algemeen vrijwillige ouderbijdrage vallen de kosten voor alle extra activiteiten
of programma’s buiten het verplichte lesprogramma om die door school worden
georganiseerd of in opdracht van school worden georganiseerd. Dit is een vrijwillige
bijdrage. Leerlingen mogen altijd aan deze extra activiteiten of programma’s meedoen. Als
school ontvangen wij echter niet voldoende middelen om het aansprekende onderwijs dat
wij onze leerlingen willen bieden ook te kunnen betalen. Wij vragen daarom van de ouders
een vrijwillige bijdrage.

Algemeen gedeelte vrijwillige ouderbijdrage (alle scholen)
De algemene vrijwillige ouderbijdrage is voor alle scholen van het Dockinga College
€ 50,00 per leerling. De bijdrage wordt gebruikt voor betaling van bijvoorbeeld identiteit
en sport en culturele activiteiten. De identiteitsbijdrage wordt gevraagd om de kosten te
kunnen dekken die gemoeid zijn met de organisatie van kerst- en paasvieringen, materiaal
voor lessen Godsdienst en andere zaken die voortvloeien uit het Christelijk karakter van
de school. De sport- en culturele activiteiten zijn activiteiten op het gebied van sport
en cultuur en betreft o.a. sportevenementen, thema- en projectdagen, Sinterklaas- en
kersttoernooien, introductiedagen en theatervoorstellingen. Maar ook dient de bijdrage
voor gebruik van de bibliotheek en mediatheek (aanschaf en onderhoud van de boeken,
materialen en abonnementen), reprorechten e.d.

De inventarisatie en inning hiervan vindt plaats via het digitale platform WIS Collect . De
bijdrage is vrijwillig. U kunt het bedrag naar beneden bijstellen, maar een hogere bijdrage
is ook welkom.

School-specifiek gedeelte vrijwillige ouderbijdrage
Deze kosten worden gesplitst in kosten welke horen bij de gekozen opleiding en kosten
voor excursies en/of activiteiten. Leerlingen zullen nooit om financiële redenen worden
uitgesloten van het volgen van onderwijs en van het meedoen aan extra activiteiten en
excursies.

> Bekijk hier het overzicht met de schoolspecifieke kosten van het Dockinga College