MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Overgangsnormen en examens

Overgangsnormen
Voor Dockinga College gelden overgangsnormen voor de verschillende leerjaren. Overigens proberen we het zittenblijven en het afstromen tot een minimum te beperken. Wel kan het in sommige situaties beter zijn een andere opleiding binnen de scholengemeenschap te volgen. Examens
Het examen bestaat uit een schoolexamen en een centraal, landelijk examen. Het wordt afgenomen in het VMBO, HAVO, Atheneum en Gymnasium.
Het schoolexamen begint in het VMBO al in leerjaar 3. Daarvoor wordt een programma van toetsing en afsluiting opgesteld (PTA). Hierin staat precies wat er voor elk vak van je wordt verwacht in leerjaar 3 en 4. Voor het HAVO/VWO geldt zo’n PTA voor leerjaar 4 en hoger. De PTA’s worden aan alle leerlingen die examen gaan doen bekend gemaakt.

Het centrale examen wordt in het laatste jaar van de opleiding afgenomen. Dit is landelijk georganiseerd. Dockinga College heeft een examenreglement erratum, waarin alle regels staan die gelden bij het afnemen van examens. De geel gearceerde stukken in het erratum zijn specifiek voor schooljaar 2020-2021, dit heeft betrekking op de slaagzakregeling. Download hier het examenreglement.
In de VMBO-VAKschool zijn ook praktijkexamens die vanaf april in het 4e leerjaar worden afgenomen.

Beroepsprocedure
Een ouder kan volgens het Reglement overgangsnormen bij de directie in beroep gaan tegen een beslissing van de rapportenvergadering m.b.t. de bevordering van de leerling. Lees hier de beroepsprocedure.