MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Toelating nieuwe leerlingen

Leerlingen kunnen worden aangemeld door hun ouder(s)/verzorger(s) bij het Dockinga College. Het is de bedoeling dat we vanaf dit jaar de onderwijskundige informatie van de basisschool naar het voortgezet onderwijs digitaal, via OSO, overdragen. Het volstaat dan om alleen de ouders een formulier te laten invullen.
Voor een goed verloop van het aanmeldproces, vragen wij u om de over te dragen informatie gelijktijdig met de aanmelding klaar te zetten in OSO.

Aanmeldingsformulieren

Instroomformulieren leerjaar 2 en hoger

Voor komend schooljaar zijn er geen plaatsingsmogelijkheden meer voor vmbo-VAKschool klas 3 kader BWI (Bouw Wonen en Interieur) en klas 3 kader PIE (Produceren, Installeren, Energie).

De aanmeldformulieren instroom voor leerjaar 2021-2022 zijn hier te downloaden: 
Het Dockinga College heeft haar beleid voor aanmelding en plaatsing van leerlingen beschreven. Klik hier om dit document in te zien. 

De basisschool heeft vóór 15 maart bepaald wat het onderwijsniveau is van een leerling, dit met de ouders besproken en dit vervolgens aangegeven op het aanmeldingsformulier. Onze school is verplicht het advies van de basisschool over te nemen.
In Friesland is door de scholen voor primair en voortgezet onderwijs afgesproken dat het onderwijsadvies is gebaseerd op de resultaten van de zogenaamde Plaatsingswijzer. Deze plaatsingswijzer baseert zich op de gegevens van het leerlingvolgsysteem van de school vanaf groep 6. Het is belangrijk dat leerlingen starten op het bij hen passende onderwijsniveau. Mocht blijken dat de leerling niet geplaatst kan worden omdat Dockinga College bijvoorbeeld niet de gewenste ondersteuning kan bieden, dan wordt met de ouder(s) gezocht naar een school die wel een passend onderwijsaanbod kan verzorgen.

Extra ondersteuning
Sommige leerlingen hebben een extra ondersteuningsbehoefte. Iedere locatie van Dockinga heeft in een ondersteuningsprofiel beschreven welke zorg men al dan niet kan bieden. Deze profielen zijn terug te vinden op de pagina Onderwijs > Ondersteuning op deze website.
Wanneer extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs nodig is en het niet duidelijk is of Dockinga dit kan bieden, dan is het belangrijk om voor aanmelding contact te zoeken met de betreffende locatie of met de heer drs. Pyt Nauta, de orthopedagoog van onze school en deskundige op dit gebied.

Plaatsing van leerlingen in andere leerjaren loopt via de teamleider van de locatie waarvoor toelating gevraagd wordt:
Instroom leerjaar 3 vmbo-beroepsgericht
Na klas 2 vmbo Basis/Kader kan een leerling doorstromen naar klas 3. Daar leren ze meer over het praktische, beroepsgerichte vak dat is gekozen. Na het examen kan dan de overstap naar het mbo worden gemaakt. In het 3e jaar komen leerlingen uit de onderbouw van Dockinga en leerlingen van andere scholen bij elkaar. Vraag bij de decaan van de locatie om meer informatie en kijk op de Locatiekiezer onder VAKschool.

Instroom in klas 4 havo
Na het overgangsbewijs havo 3, van onze school of van een school elders, kun je overstappen naar de vierde klas. Is er een vmbo-Gemengd/Theoretisch diploma behaald en wil je naar de havo, neem dan contact op met je decaan of met de locatie havo/vwo bovenbouw (zie Locatiekiezer).

Instroom in 5 vwo
Na 4 vwo kun je doorstromen naar de vijfde klas. Als je een havo-diploma hebt kun je ook verder in klas 5 vwo. Het is belangrijk om dat eerst goed door te spreken met de decaan van je school en de decaan voor vwo van Dockinga College (zie Locatiekiezer havo/vwo bovenbouw).

Overige klassen
Voor toelating tot een andere klas dan de brugklas, 3 vmbo-Vakschool of 4 havo of 5 vwo, kunt u contact opnemen met het centrale adres voor de leerlingadministratie, te bereiken via telefoonnummer 0519-229600. De telefoniste wijst u verder de weg. Of stuur een e-mail aan info@dockinga.nl.