MAGISTER

INLOGGEN

INFORMATIE

Veiligheid

Veiligheid van onze leerlingen

Terreurdreiging en schoolreizen, schooluitstapjes
brief aan ouders/verzorgers terreurdreiging schoolreizen, schooluitstapjes

Dockinga College is een veilige school
Uit alle onderzoeken blijkt dat leerlingen zich heel veilig voelen op Dockinga College. Dat komt vooral omdat wij van leerlingen en medewerkers vragen met veel respect en aandacht voor elkaar samen te leven op onze school.
Wij gaan er ook van uit dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het plezierig verlopen van elke dag die wij op school zijn. Daarop spreken wij elkaar aan. Daarom zijn er ook afspraken gemaakt in de vorm van schoolregels. Deze schoolregels worden door elke eenheid aan leerlingen en ouders verstrekt. De regels sluiten aan op de inhoud van het leerlingenstatuut.
Van de regels die op Dockinga College gelden noemen we hier in het bijzonder een aantal regels die schoolbreed gelden.

Mobiele telefoons
In het schoolgebouw zijn mobiele telefoons tijdens lestijden uitgeschakeld.

Opnames in beeld of geluid
Zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkene(n) mogen geen opnames in beeld en/of geluid gemaakt worden van leerlingen en/of medewerkers van de school. De school behoudt zich het recht voor foto’s en filmopnames van leerlingen te gebruiken voor eigen publicitaire doeleinden (schoolgids, website e.d.). Ouders die daar bezwaar tegen hebben moeten dat laten weten aan de directeur bestuurder.

Kleding
Op Dockinga College is het niet toegestaan gezichtsbedekkende kleding te dragen. Evenmin is het toegestaan kleding te dragen die op andere leerlingen een intimiderende uitwerking heeft.

Roken, alcohol, energiedrankjes, drugs en wapens
Het is leerlingen verboden in de school-
gebouwen te roken. Het is verboden in en om de schoolgebouwen alcoholische dranken, energiedrankjes, drugs of wapens in de categorie “verboden wapenbezit” in bezit te hebben, te verhandelen of te gebruiken. Van het in bezit hebben van wapens doet de school aangifte bij de politie. Bij het vermoeden van het in bezit hebben van voornoemde zaken heeft de school het recht de tassen en het kluisje van de betreffende leerling te openen en te doorzoeken.

Pesten
Dockinga College wil een veilige school zijn voor haar leerlingen. Het onderstaande citaat uit het schoolplan (2012 -2015) maakt dit volstrekt duidelijk:

“Dockinga College wil onderwijs geven vanuit een christelijke visie op mens en samenleving, waardoor leerlingen worden opgevoed, opgeleid en begeleid in een sfeer van respect en aandacht voor elkaar en in het perspectief van de hoop voor henzelf en de wereld om ons heen. We geven onderwijs waarin hen een opvatting over het goede wordt aangeboden en voorgeleefd”. (citaat: visie Dockinga College)

Het is helaas niet vanzelfsprekend dat al onze leerlingen veilig en in een sfeer van respect het onderwijs kunnen volgen. Het komt voor dat leerlingen in hun vrijheid en veiligheid worden beperkt doordat ze bijvoorbeeld worden gepest. Het Dockinga College neemt duidelijk stelling tegen pesten. Het uitgangspunt is: “Bij ons op school wordt niet gepest!” Dit uitgangspunt is zowel een signaal naar slachtoffers als naar daders. Door actief aandacht te schenken aan het aspect veilige leer- en leefomgeving wil Dockinga College er voor zorgen dat alle leerlingen zich thuis voelen op school.
Hoe we met het voorkomen van pesten omgaan wordt uitgebreid beschreven in ons pestprotocol. In dit protocol willen we duidelijk maken hoe we pestgedrag willen aanpakken en zo mogelijk kunnen voorkomen. Mentoren, docenten en andere functionarissen spelen daarbij een essentiële rol.
Natuurlijk is het belangrijk dat ook ouders hierbij worden betrokken, zowel bij het signaleren als bij de aanpak:

- Wanneer ouders merken dat hun zoon/dochter (mogelijk) wordt gepest dan is het belangrijk dat ze meteen contact opnemen met de mentor.
- De mentor kan in eerste instantie zelf actie ondernemen maar kan desgewenst ook de hulp inroepen van de teamleider of van een leerlingbegeleider.
- Ouders worden op de hoogte gesteld/betrokken bij de te ondernemen acties.

Leerlingenstatuut
Dockinga College heeft een Leerlingenstatuut met rechten en plichten van de leerlingen. Het statuut ligt voor leerlingen ter inzage bij de conciërges en in de bibliotheekruimten. Bij het statuut horen ook de schoolregels en de regels die van toepassing zijn op de locatie, waartoe de leerling behoort.

Voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen geldt een reglement. Voor het gebruik van de sociale media houdt Dockinga College zich aan het geldende Protocol Sociale Media.

Veilig onderweg.
Veilig reizen tussen huis en school is belangrijk. Daarom besteedt Dockinga College aandacht aan verkeerseducatie in klas 1 (o.a. fietscontrole), in klas 2 (goed verkeersgedrag) en in klas 4 (bromfiets/scootercursus). Coördinator voor de verkeersactiviteiten binnen Dockinga College is de heer R.R. Blom, docent van de VMBO-VAKschool.