Schoolmedezeggenschapsraad

De Schoolmedezeggenschapsraad is een overlegorgaan met instemmings- of adviesbevoegdheden over zaken die op bestuursniveau worden behandeld. Binnen het Dockinga College zijn er twee Schoolraden: één voor het vmbo, één voor havo/vwo.

Tijdens de ouderspreekuren kan er veelal met een raadslid gesproken worden. Ook kunnen ouders de leden benaderen met vragen of opmerkingen. 

Mededelingen over het werk van de Schoolmedezeggenschapsraad worden behalve aan het personeel ook aan ouder- en leerlingenraden bekendgemaakt.

Leden schoolmedezeggenschapsraden

De leden van de raad zijn ouders, leerlingen, docenten en een OOP’er (Onderwijs Ondersteunend Personeel).

Samenstelling Schoolmedezeggenschapsraad vmbo

Personeel
Mw. Y. Stellema-Vastbinder, mw. W. Greijdanus, dhr. S. van der Meer, dhr. H. de Jager.

Ouders
Mw. M. Nederhoed
Mw. J. Boetes

Leerlingen
Aaltje Prins
Femke Adema

Samenstelling Schoolmedezeggenschapsraad havo/vwo

Personeel
Dhr. W.T. Jacobi, mw. A. Nauta, mw. A de Jong, dhr. J. Zuidema.

Ouders
Mw. M. Hiemstra-Haitsma
Mw. J. Liemburg

Leerlingen
Tieme Heeringa
Djoke Halma

Vergaderdata 2023-2024

De voorzitter van de Schoolmedezeggenschapsraad havo/vwo is dhr. W.T. Jacobi en de secretaris is dhr. J. Zuidema. De voorzitter van de Schoolmedezeggenschapsraad vmbo is mw. Y. Stellema-Vastbinder en de secretaris is dhr. S. van der Meer.

De geplande vergaderdata van de raad voor het schooljaar 2023-2024 zijn (beide raden vergaderen samen):

  • 26 maart 2024
  • 4 juni 2024
  • 3 juli 2024

Besluiten van de MR

Jaarverslag van de MR

Documenten van de MR