Schoolmedezeggenschapsraad

De Schoolmedezeggenschapsraad is een overlegorgaan met instemmings- of adviesbevoegdheden over zaken die op bestuursniveau worden behandeld. Binnen het Dockinga College zijn er twee Schoolraden: één voor het vmbo, één voor havo/vwo.

Tijdens de ouderspreekuren kan er veelal met een raadslid gesproken worden. Ook kunnen ouders de leden benaderen met vragen of opmerkingen. 

Mededelingen over het werk van de Schoolmedezeggenschapsraad worden behalve aan het personeel ook aan ouder- en leerlingenraden bekendgemaakt.

Leden schoolmedezeggenschapsraden

De leden van de raad zijn ouders, leerlingen, docenten en een OOP’er (Onderwijs Ondersteunend Personeel).

Samenstelling Schoolmedezeggenschapsraad vmbo

Personeel
Dhr. S. Westra, mw. Y. Stellema-Vastbinder, mw. W. Greijdanus, dhr. S. van der Meer

Ouders
Mw. A. Bilker
Mw. M. Nederhoed

Leerlingen
Job Wilman
Maik van Tetering

Samenstelling Schoolmedezeggenschapsraad havo/vwo

Personeel
Dhr. W.T. Jacobi, mw. A. Nauta, mw. A de Jong, dhr. J. Zuidema.

Ouders
Mw. M. Hiemstra-Haitsma
Mw. J. v/d Gaast

Leerlingen
Tieme Heeringa
Djoke Halma

Vergaderdata 2022-2023

De voorzitter van de Schoolmedezeggenschapsraad is dhr. W.T. Jacobi en de secretaris is mw. Y. Stellema-Vastbinder. De geplande vergaderdata van de raad voor het schooljaar 2022-2023 zijn (beide raden vergaderen samen):

  • 12 juli

Besluiten van de MR

Jaarverslag van de MR

Documenten van de MR