Klachten

Leerlingen, ouders en personeelsleden kunnen een klacht indienen. Het Dockinga College probeert dagelijks de kwaliteit te leveren die van onze school verwacht mag worden. Het kan echter gebeuren dat je daarover niet tevreden bent. Daarover gaan we graag met je in gesprek. Blijft het gevoel van onbehagen, dan kun je een klacht indienen. De klachtenregeling is te downloaden via deze knop.

Klachten over seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag

Deze klachten kunnen via de contactpersonen op de scholen worden ingediend. De contactpersonen op de scholen van het Dockinga College zijn:

Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen bij externen:

  • het meldpunt Vertrouwensinspecteurs | 0900-1113111
  • de externe vertrouwenspersoon | Buro Vertrouwenspersonen | 058-7440022

Een bij de directeur, teamleider, coach, contactpersoon of ander personeelslid ingediende klacht over seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag wordt zo spoedig mogelijk gemeld bij één van de vertrouwenspersonen. De functionaris van Dockinga College behandelt die klacht niet zelf. Klachten over seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag worden door school gemeld aan de landelijke vertrouwensinspecteurs.

Overige klachten

Voor het indienen van klachten of het maken van bezwaar tegen beslissingen, geldt een aantal procedures. Uitgangspunt is dat alle overige klachten intern behandeld kunnen worden.
Waar deze behandeling niet volstaat naar het oordeel van de klager, bestaat voor een aantal categorieën van klachten een voorgeschreven externe klachtenprocedure.

Binnen de school

Klachten – van welke aard ook – van leerlingen, ouders en personeelsleden kunnen mondeling of schriftelijk worden ingediend bij de betreffende teamleider. Indien de behandeling van de klacht naar het oordeel van de klager niet volstaat, kan de klacht schriftelijk worden ingediend bij de betreffende directeur. Binnen de betreffende school worden de klachten zo goed en zo snel mogelijk behandeld, waarbij zo nodig alle betrokkenen worden gehoord. Van een klacht die schriftelijk is ingediend bij de teamleiders, ontvangt de klager een bevestiging.

Bij het College van Bestuur

Indien de behandeling van de klacht door de betreffende directeur naar het oordeel van de klager niet volstaat, kan de klacht schriftelijk worden ingediend bij het College van Bestuur. Deze bevestigt de ontvangst van de klacht en behandelt die zo spoedig mogelijk. De betrokkenen worden gehoord, indien nodig wordt nadere informatie opgevraagd en vervolgens neemt het College van Bestuur een besluit. Contact kan opgenomen worden via cvb@fierderonderwijs.nl

Bij het algemeen of toezichthoudend bestuur

Ten aanzien van alle door het College van Bestuur genomen besluiten kan door belanghebbende personeelsleden, leerlingen en ouders een klacht worden ingediend bij het algemeen bestuur.

Procedure voor een beroep tegen een besluit m.b.t. bevordering

> Deze procedure is vastgelegd in dit document.

Klachten over examens

Klachten over het examen worden voor een bindende uitspraak voorgelegd aan de Commissie van Beroep van Examens VO, zoals vermeld in het examenreglement, waarin ook de procedure is beschreven. Meer informatie is te vinden op de website van Onderwijsgeschillen.

Landelijke klachtencommissie

Het Dockinga College is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor zaken, die naar het oordeel van de klager binnen de school niet of niet afdoende behandeld zijn. Ouders, leerlingen en personeelsleden kunnen de klacht schriftelijk indienen. Meer informatie is te vinden op de website van Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs.

Ouders & Onderwijs

Voor ouders die vragen over onderwijs hebben en hiervoor niet naar tevredenheid bij onze school terecht kunnen, is er Ouders & Onderwijs. Meer informatie is te vinden op de website van Ouders & Onderwijs.

—-

Klokkenluidersregeling

Regeling over het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen het Dockinga College.
> Lees en download hier de klokkenluidersregeling

Gedrags- en integriteitscode

De algemene gedrags- en integriteitscode is een openbaar document voor medewerkers, leerlingen,
ouders/verzorgers, externe relaties en andere belanghebbenden. De code is vastgesteld ten behoeve van de goede gang van zaken binnen het Dockinga College conform de code Goed onderwijs/Goed bestuur.
> Lees en download hier de gedrags- en integriteitscode