ANBI-status

De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noordoost-Friesland heeft een ANBI-status.
Dit houdt in dat we volgens de regels van de Belastingdienst een Algemeen Nut Beogende (ANBI) Instelling zijn. Dit betekent dat je gebruik kunt maken van belastingvoordeel bij het doen van een gift. Voor het Dockinga College betekent dit dat wij ons verplichten transparant te zijn en inzicht geven in een aantal zaken. Zie hiervoor het document Standaardformulier publicatieplicht Onderwijsinstellingen.

Gegevens ANBI-status

De activiteiten van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noordoost-Friesland richten zich op het verzorgen van voortgezet onderwijs. De vereniging beoogt niet het maken van winst.      

RSIN/fiscaal nummer
98.81.803

Contactgegevens
Bezoekadres: Woudweg 140 | 9101 VP | DOKKUM
Postadres: Postbus 66 | 9100 AB | DOKKUM
0519 – 229600 | info@dockinga.nl
Bestuursnummer: 40065

Lees hier meer over de bestuurlijke organisatie.

Beleidsplannen

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Statuten

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid is conform de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De leden van het algemeen bestuur ontvangen een vergoeding die onder de landelijk afgesproken norm ligt.